Logo manuál a podmínky užití loga Klubu

Zásady používání a ochrany loga HOKEJOVÉHO KLUBU KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s.

1. Úvodní ustanovení

Tyto zásady upravují pravidla užívání loga HOKEJOVÉHO KLUBU KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s. (dále jen „HK Kralupy“) třetími osobami a dále upravují ochranu loga HK Kralupy.

2. Popis loga HK Kralupy

Logo HK Kralupy je autorským dílem a je zapsáno v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka. Jakékoliv užití tak musí být jak v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů a tak také v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

Logo HK Kralupy je tvořeno kresbou hlavy vydry s šedou barvou srsti a typickým modrým vybarvením očí a jazyku a nápisem HK Kralupy. Tvoří elegantní spojení symbolizující dravou obratnou šelmu s názvem klubu. Spojením kresby hlavy šelmy a názvu klubu HK Kralupy dohromady vzniká komplexní logo.

Logo je vytvořeno tak, aby bylo zaručeno jeho co nejsnadnější použití v jednotném grafickém a komunikačním stylu HK Kralupy při zachování všech technologických možností typografických a estetických pravidel. Název, logo HK Kralupy, jeho barevnost, písma, minimální velikost loga a ochranný prostor loga, design merkantilních tiskovin a design celého systému vnitřní a vnější komunikace tvoří jednotný grafický styl klubu HK Kralupy (Corporate Image).

Zásadní roli v jednotném vizuálním stylu HK Kralupy hrají i barvy. Jsou významným nástrojem komunikace a usnadňují identifikaci veškerých činností a předmětů souvisejících s HK Kralupy.

Pokud při tisku nelze garantovat předepsanou barevnost logotypu, je doporučeno užití logotypu v černobílém provedení. Základní barvy loga HK Kralupy jsou specifikovány na straně 6 Logomanuálu.

Používání loga HK Kralupy se řídí pravidly obsaženými v manuálu. Souhlas s použitím loga HK Kralupy uděluje Výkonný výbor HK Kralupy. Logo HK Kralupy se smí používat pouze z originálního vzoru, který je dostupný zde.

3. Užívání loga HK Kralupy třetími osobami

Jakékoliv užití loga HK Kralupy je možné pouze po předchozím výslovném souhlasu Výkonného výboru HK Kralupy (viz níže).

Bezplatné užívání loga HK Kralupy jinými osobami je možné bez předchozího výslovného souhlasu Výkonného výboru HK Kralupy výhradně pro sdělení informací o konání utkání a jiných akcí, na kterých HK Kralupy, případně některý z týmů HK Kralupy, aktivně participuje.

Jakékoliv jiné (další) užívání loga HK Kralupy jinými osobami je možné výhradně na základě smluv, které za HK Kralupy podepisují zástupci Výkonného výboru Klubu. V těchto smlouvách musí být uvedeny věcné důvody pro užití loga a v případně bezúplatného poskytnutí loga i důvody ekonomické. Tyto smlouvy jsou licenčními smlouvami v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Obsah těchto smluv a jejich plnění nesmí být v rozporu s cíli HK Kralupy a/nebo poškozovat jeho dobré jméno. Součástí těchto smluv je vždy obligatorně ustanovení o právu HK Kralupy kontrolovat užívání loga a o možnosti odstoupení od smlouvy v případě, že druhá strana toto dobré jméno HK Kralupy při výkonu svých oprávnění poškozuje.

4. Ochrana loga HK Kralupy před zneužitím

Logo HK Kralupy je zapsáno v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka VŠE. Jeho užívání je chráněno zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Hráči, trenéři, členové Výkonného výboru HK Kralupy a jiné osoby aktivně v HK Kralupy jsou povinni vytvářet podmínky k ochraně loga HK Kralupy při jeho užívání dle shora uvedených zásad. Za tímto účelem:

  1. sledují, zda tiskoviny a další písemnosti a produkty označené logem HK Kralupy jsou výsledkem předchozího souhlasu HK Kralupy (Výkonného výboru HK Kralupy) a zjištěné případy neoprávněně užitého loga HK Kralupy (včetně podezření) třetí osobou sdělují Výkonnému výboru HK Kralupy;
  2. dbají na užívání loga HK Kralupy výhradně pro akce pořádané nebo spolupořádané HK Kralupy nebo na kterých HK Kralupy aktivně participuje.

Nedílnou součástí je Příloha s označením Logomanuál obsahující různá grafické vyjádření loga HK Kralupy a barevnost loga HK Kralupy.


Loga ke stažení

základní varianta světlá
PNG | PDF | AI | EPS

základní varianta tmavá
PNG | PDF | AI | EPS

Ochranná zóna loga

Logo vyžaduje ochrannou zónu o velikosti jedné pětiny šířky loga na všechny strany.

Ochranná zóna loga

Příklady nedovoleného užití/pozměnění loga klubu

Příklady nedovoleného užití/pozměnění loga klubu

Logo manuál ke stažení

logo manuálLogo manuál